INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA GRILLI BETONOWYCH

Szanowni Państwo,

dziękujemy za wybór grilla z naszej oferty, życzymy miłej i bezpiecznej eksploatacji.

WAŻNE! Przed przystąpieniem do złożenia grilla zalecamy zapoznać się z niniejsza instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu oraz zapewnienia bezpiecznego użytkowania.

Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w poniższej instrukcji może prowadzić do nieprawidłowego działania lub uszkodzenia grilla, a nawet zniszczenia innych przedmiotów oraz może doprowadzić do wywołania obrażeń ciała osób. Dlatego przed montażem i każdorazowym uruchomieniem należy przeczytać poszczególne rozdziały niniejszej instrukcji. Należy przestrzegać wykonywania czynności i stosować się do podanych wskazówek bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest częścią składową produktu. Dlatego należy ją stale przechowywać w pobliżu produktu oraz przekazać ją kolejnemu użytkownikowi.

 

WAŻNE! Nieprzestrzeganie zaleceń pozwalających na uniknięcie niebezpieczeństw zawartych w niniejszej instrukcji może być przyczyną pożaru i doprowadzić do poważnych obrażeń ciała, śmierci oraz uszkodzenia mienia.

 

Spis treści:

 

1. Pierwszy kontakt z produktem - konstrukcja grilla betonowego.............................................

 

2. Instrukcja montażu.............................................................................................................

 

3. Zalecane i zabronione paliwa..............................................................................................

 

3. Pierwsze rozpalanie i użytkowanie.......................................................................................

 

4. Konserwacja i serwis...........................................................................................................

 

5. Ogólne warunki gwarancji...................................................................................................

             

             5. 1. Informacje dotyczące produktów betonowych.........................................................

5.2. Wady podlegające reklamacji.....................................................................................

              5. 3. Ogólne warunki Gwarancji obowiązującej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.............

5. 4. Wyłączenie z gwarancji..................................................................................................

 

1. Pierwszy Kontakt z produktem - konstrukcja grilla betonowego.

Grill - wykonany jest z betonu o wysokiej klasie wytrzymałości C35/45. Mieszanka ta została stworzona pod kątem spełnienia wszystkich wymagań trwałościowych związanych z późniejszym użytkowaniem takich jak: wytrzymałość, mrozoodporność, nasiąkliwość betonu. Pozytywne wyniki badań stale prowadzonych przez zewnętrzne laboratorium potwierdzają jakość naszych wyrobów. Elementy przenoszące obciążenie wzmocnione są zbrojeniem stalowym.

 

Ruszt -  wykonany został ze stali nierdzewnej, która nie przekazuje do żywności niepożądanych zapachów, nie wpływa na smak żywności i nie powoduje jej skażenia. Ruszt jest odporny na działanie warunków atmosferycznych, nie rdzewieje, nie zmienia kształtu pod wpływem ciepła, ciężaru potraw, jest bardzo trwały i solidnie wykonany. Wysokość rusztu można regulować na kilku poziomach.

 

Zalecany jest montaż z zastosowaniem silikonu wysokotemperaturowego, który pozwala na łatwą, szybką jak i czystą budowę grilla.

 

 

 

 

 

2. Instrukcja montażu.

W pierwszej kolejności użytkownik grilla betonowego powinien wybrać odpowiednie miejsce do posadowienia konstrukcji.

 

Grill betonowy należy ustawić na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym i stabilnym podłożu, w osłoniętym od wiatru miejscu. Teren o dużym spadku i narażony na spływ dużej ilości wody należy wyposażyć w solidny fundament.

 

UWAGA! Pod żadnym pozorem nie używać grilla betonowego wewnątrz pomieszczeń!

 

Grill jest przeznaczony tylko do użytku na zewnątrz. Jeżeli grill będzie używany w pomieszczeniu, gromadzące się opary toksyczne mogą być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Nie należy używać grilla w garażu, budynku, namiocie, przyczepie kempingowej, łodzi i innym zamkniętym miejscu.

 

Nie należy ustawić grilla w zasięgu PRZYNAJMNIEJ 3 metrów (zarówno od góry jak i z boku) od przedmiotów palnych jak również łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów, ganków i podłóg, tworzyw sztucznych, przewodów elektrycznych itp. Należy również pamiętać, iż w miejscu grillowania nie mogą znajdować się palne opary i płyny takie jak benzyna, alkohol, itp. Ponadto nie należy używać grilla przy silnym wietrze.

 

Jako spoiwo do łączenia elementów należy użyć silikonu wysokotemperaturowego.

 

Z uwagi na dużą wagę oraz wysokość należy zachować szczególną ostrożność, do złożenia grilla potrzeba minimum trzech osób.

 

Po zakończeniu prac związanych z montażem grilla należy pozostawić na około 24 godziny bez użytkowania w celu zawiązania spoiwa.

 

Montażu należy dokonać zgodnie z załączonym do niniejszej instrukcji schematem.

 

UWAGA! Nieprawidłowo przeprowadzony montaż jest niebezpieczny. Należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi montażu opisanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Nie należy używać grilla do momentu zainstalowania wszystkich jego części.

 

PAMIĘTAJ! Używanie grilla pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków może zmniejszyć zdolność użytkownika do prawidłowego montażu.

 

 

3. Zalecane i zabronione paliwa.

Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego.

Zabronione jest stosowanie: suchego drewna, malowanego lub konserwowanego chemicznie drewna, sklejki, płyt wiórowych, węgla, koksu itp.

UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny lub podobnych płynów do rozpalania oraz ponownego rozpalenia po zgaśnięciu. Używać wyłącznie podpałek zgodnych z normą EN 1860-3, zgodnie z instrukcją użytkowania podaną przez ich producenta.

 

4. Pierwsze rozpalanie i użytkowanie.

UWAGA! Przed Przystąpieniem do użytkowania grilla należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją. Podczas użytkowania należy zachować szczególną ostrożność! Używanie środków łatwopalnych nieprzeznaczonych do stosowania w grillowaniu może spowodować poparzenia, powstanie pożaru bądź zatrucie przyrządzanych potraw!

 

Pamiętaj! Podczas korzystania z grilla należy kierować się zdrowym rozsądkiem. Grill nagrzewa się podczas grillowania i nigdy po rozpaleniu grilla nie należy pozostawiać grilla bez nadzoru.

 

Pierwszy raz rozpalając palenisko należy zachować szczególną ostrożność, używając na początku niewielkiej ilości opału. Do rozpałki należy używać wyłącznie środków zgodnych z normą EN 1860-3 (oraz zapoznać się z instrukcją użytkowania) np. podpałkę w kostce ( nie jest toksyczna, jest bezzapachowa i bez smaku). Z czasem należy stopniowo zwiększać temperaturę wewnątrz grilla, aż do osiągnięcia maksymalnej mocy.

Tylko podczas pierwszego palenia, które należy uznać za przygotowanie grilla do użytku, mogą wystąpić nieprzyjemne zapachy spowodowane wypalaniem powłoki farby ogniotrwałej, która ulega wówczas procesowi utwardzania.

 

Nie napełniać nadmiernie paleniska paliwem (zalecana jest ilość 1,5 kg) przed rozpaleniem oraz stale uważać, aby nie przepełnić paleniska paliwem i popiołem podczas użytkowania.

Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany, a paliwo utrzymane w formie rozżarzonej przez co najmniej 30 minut, zanim potrawy zostaną wyłożone na ruszt.

Gdy grill jest już rozpalony, zachować szczególną ostrożność na gorące lub ostre części grilla.

Nie nachylać twarzy bezpośrednio nad grillem!

Nie dotykać grilla lub jego elementów nieosłoniętą dłonią. Podczas użytkowania zawsze stosować rękawice ochronne. Nadto używać narzędzi przeznaczonych do grillowania z długimi, odpornymi na ciepło uchwytami.

Smażenie należy rozpocząć w momencie optymalnego rozżarzenia się węgla, w celu uniknięcia odymienia się przyrządzanej potrawy.

Nie przyrządzać potrwa zanim paliwo nie pokryje sie powłoką (szarego) popiołu.

Maksymalna masa żywności na ruszcie wynosi 2 kg. Grillowana żywność powinna być rozłożona równomiernie na całym ruszcie.

Uwaga grill może być bardzo gorący, nie przesuwać podczas pracy. Przed przesunięciem grilla należy odczekać do momentu jego całkowitego ostygnięcia.

Do rozpalania i obsługi grilla nie należy zakładać odzieży z długimi i szerokimi rękawami.

 

OSTRZEŻENIE! grill należy chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych. Nigdy nie pozostawiać grilla bez dozoru! Grill mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe (osoby nie będące po spożyciu alkoholu i/lub narkotyków), pełnoletnie i o pełnej sprawności!

 

Nie można dopuścić do nagromadzenia na ruszcie nadmiernych resztek żywności, tłuszczu, bądź oleju, które mogą zapalić się podczas grillowania, a w konsekwencji doprowadzić do pożaru, bądź poparzeń.

Nie należy używać wody do gaszenia grilla! Rekomendowany jest piasek lub sól. Użycie wody może spowodować uszkodzenie nagrzanych elementów betonowych.

 

Nie należy wyrzucać gorących węgli poza grilla, jeśli istnieje ryzyko pożaru lub poparzenia. Ponadto nie należy zachować ostrożność aby nie dotykać popiół lub żarzących się węgli do momentu ich całkowitego wygaśnięcia - usuwanie gorącego popiołu grozi poparzeniem lub pożarem!

 

 

4. Konserwacja i serwis.

Dbając o trwałość użytkową grilla betonowego, co najmniej raz na pół roku powinien być poddany zabiegom konserwującym. Do impregnacji należy stosować preparaty impregnujące do betonu. Nadto po każdorazowym użyciu sprawdzić, czy grill, węgiel i popiół całkowicie ostygł, a następnie należy opróżnić go z popiołu oraz innych pozostałości.

Grill betonowy w okresie jesień - zima musi być poddany zabezpieczeniu przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Niezabezpieczenie grilla przed warunkami atmosferycznymi może spowodować uszkodzenie powierzchni malarskich grilla, która nie jest objęte gwarancją.

5. Ogólne warunki gwarancji.

Firma STYROBUD-GÓRNO Piotr Radomski w Górnie, 36-051 Górno, ul. Pańska 79 udziela gwarancji w okresie trwania 2 lat na grille betonowe wyprodukowane przez firmę STYROBUD-GÓRNO Piotr Radomski przy zachowaniu łącznie następujących warunków:

a). dokonania zakupu kompletnego grilla betonowego produkcji STYROBUD-GÓRNO u producenta lub dystrybutora firmy STYROBUD-GÓRNO potwierdzonego fakturą zakupy bądź rachunkiem.

b). prawidłowego montażu grilla zgodnie z podaną instrukcją,

c). dokonywanie okresowych konserwacji grilla zgodnie z zaleceniami wynikającymi z niniejszej instrukcji.

d). nie eksploatowanie grilla niezgodnie z ogólnymi wymaganiami jego użytkowania, zwłaszcza pod względem dopuszczalnych paliw.

e). grill nie został wystawiony na obciążenie mechaniczne lub uszkodzenie w trakcie wykonywania ewentualnych zmian budowlanych bądź w zaistniałych stanach awaryjnych: powódź, pożar,

f). zgłoszenie reklamacji w terminie nieprzekraczającym 3 dni od dnia stwierdzenia wady.

Grill uznaje się za niesprawny, jeżeli przyczyna niesprawności wynika z wewnętrznych właściwości grilla i nie jest możliwa dalsza eksploatacja zgodnie z jego przeznaczeniem. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i wybrakowane części oraz zapewnia wymianę tych części.

 

5. 1. Informacje dotyczące produktów betonowych.

a). Spękanie powierzchni betonowej grilla pod wpływem temperatury oraz wystąpienie mikropęknięć nie powodu utraty przez niego zdolności użytkowych, a jest wynikiem normalnych procesów fizyko-chemicznych związanych z rozszerzaniem się betonu i zbrojenia stalowego, z których zbudowany jest element grilla.

Zjawisko mikropęknięć następuje w wyniku skurczu, który ma miejsce podczas procesu wiązania betonu. Prowadzone na szeroką skalę badania dowodzą, iż występujące mikropęknięcia skurczowe nie wpływają na obniżenie własności użytkowych jak również nie są powodem zaniżenia parametrów technicznych produktów wykonanych z betonu. Powyższe okoliczności nie stanowi podstawy do reklamacji.

b). Na krawędziach produktów betonowych mogą występować tzw. wypływki, które powstają w wyniku stopniowego zużywania się formy oraz jej stempli. Wypływki te znikają w czasie układania oraz eksploatacji nawierzchni. Występowanie wypływek nie obniża wartości użytkowanych grilla i nie stanowi podstawy do reklamacji.

c). Na powierzchniach niektórych produktów betonowych mogą pojawić się pory uwarunkowane procesem produkcji. Nie wpływają one na własność jak również na zaniżenie parametrów technicznych Grilla i nie stanowią podstawy do reklamacji.

d). Na powierzchni produktów betonowych dopuszczalne jest występowanie odchyleń w jednolitości faktury warstwy wierzchniej. Odchylenia te są spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców, samym procesem produkcyjnym, a także przez zmianę warunków twardnienia. Odchylenia te są uważane za istotne pod warunkiem, że parametry techniczne produktów spełniają wymagania odpowiednich norm. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

e). W niektórych przypadkach mogą wystąpić różnice kolorystyczne produktów betonowych. Różnice te wynikać mogą na skutek różnych warunków dojrzewania (temperatura, wilgotność powietrza) spowodowanych np. kolejnością zapełnienia komór dojrzewalni, porą dnia, zmianami pogody, oraz zmiennym wskaźnikiem wodnocementowym mieszanki (mimozastosowania zaawansowanych technicznie metod kontroli wilgotności betonu), zmienną ilością zaczynu cementowego na powierzchni wyrobów, zmianami barwy cementu, a także uziarnienia i koloru kruszywa. Istotnym czynnikiem mający wpływ na zmianę kolorystyki produktów jest wiek betonu. Różnice kolorystyczne mogą ujawnić się przy zastosowaniu do zabudowy wyrobów pochodzących z różnych partii produkcyjnych. Powstają one za sprawą niewielkich różnic w charakterystykach poszczególnych maszyn, pory produkcji danych partii oraz na wskutek występujących minimalnych różnic w materiałach wyjściowych. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

f). Na wytwarzanych elementach betonowych mogą występować naloty - wykwity. Powstawanie wykwitów jest zjawiskiem naturalnym, losowym i całkowicie niezależnym od producenta. Są one jednakże zjawiskiem przejściowym i w zależności od ich rodzaju i nasilenia oraz intensywności użytkowania wyrobów zanikają po pewnym czasie. Na czasookres zanikania wykwitów mają również wpływ warunki atmosferyczne podczas użytkowania. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

5.2. Wady podlegające reklamacji.

Reklamacja gwarancji podlegają wady z zakresu:

- rozmiarów geometrycznych,

- parametrów jakościowych.

Okres, w którym produkt zostaje objęty gwarancją, rozpoczyna się od momentu podpisania karty gwarancyjnej przez STYROBUD-GÓRNO Piotr Radomski w Górnie lub autoryzowanego przedstawiciela. Mając na uwadze fakt, iż produkt musi dotrzeć do klienta, na karcie gwarancyjnej umieszczona będzie data następnego dnia w stosunku do dnia wysyłki towaru.

5.3. Ogólne warunki Gwarancji obowiązującej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Firma STYROBUD-GÓRNO Piotr Radomski w Górnie udziela 2 - letniej gwarancji na grille betonowe.

Okres gwarancji ulega skróceniu do 1 roku w przypadku zakupu grilla w celach gastronomicznych (prowadzenie działalności gospodarczej o profilu gastronomicznym).

Zgłoszenie reklamacji gwarancji wymaga przedstawienia sprzedającemu dowodu zakupu na uszkodzony produkt, tj. paragon lub faktura VAT, a także przedłożenia karty gwarancyjnej z czytelnym podpisem oraz datą poświadczające zapoznanie się z INSTRUKCJĄ MNTAŻU I UŻYTKOWANIA GRILLI BETONOWYCH firmy STYROBUD - GÓRNO.

Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży powinny być dokonane w miejscu zakupu urządzenia.

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż nie odpowiadamy za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, sprzecznym z powyższą instrukcją lub użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem produktu, a także w przypadkach wymienionych w rozdziale 5. 1. od lit. "a" do lit. "f" oraz w rozdziale 5. 4. od lit. "a" do lit. "h"..

W przypadku reklamowania wyżej wymienianego produktu nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt kompletny i w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Artykuły zabrudzone nie będą przyjmowane do naprawy.

Odpowiedzialność finansowa STYROBUD - GÓRNO Piotr Radomski w Górnie, wynikająca z gwarancji ograniczona jest wyłącznie do kosztów materiałów poniesionych w celu naprawienia powstałych uszkodzeń produktów lub usunięcia wad, jednak nie więcej niż do wartości początkowej, określonej fakturą zakupu lub rachunkiem danego produktu w przeliczeniu na wadliwy jednostkowo produkt.

5. 4. Wyłączenie z gwarancji i przeniesienie odpowiedzialności na kupującego.

Gwarancja nie obejmuje:

a). zużyć mechanicznych powstałych na skutek użytkowania produktu,

jeżeli grill zostanie uruchomiony mimo widocznych uszkodzeń lub niekompletnego montażu;

b). powłoki lakierniczej, która odbarwia się wskutek zbyt wysokiego obciążenia temperaturą,

c). uszkodzenia powstałych podczas transportu lub rozładunku,

d). uszkodzeń powstałych poprzez palenie niewłaściwym paliwem,

e). zaniedbań oraz uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania, braku prawidłowej konserwacji, wadliwego bądź niekompletnego montażu, samodzielnej naprawy w tym samodzielnym modyfikacjom technicznym, oraz niestosowania się do zaleceń niniejszej instrukcji.

f). zaniedbań związanych z konserwacją urządzenia (czyszczenie, regulacja, wymiana elementów podlegających naturalnemu zużyciu),

g). ubytków w wierzchniej warstwie grilla będących następstwem jego eksploatacji,

h). niewłaściwe działanie grilla będącego wynikiem stanów awaryjnych takich jak np. pożar, powódź.

Gwarancja nie obejmuje prawa do domagania się odszkodowania lub zwrotu utraconych zysków z tytułu nieprawidłowego działania grilla betonowego.

Gwarancją nie są objęte produkty sprzedawane jako pozagatunkowe.

STYROBUD - Górno Piotr Radomski w Górnie zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli kupujący w chwili zakupu lub wydania wiedział o wadzie produktu.

W przypadku stwierdzenia wad produktu, kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich zabudową, niezwłocznego poinformowania sprzedającego, zabezpieczenia produktów przed zniszczeniem i złożenia pisemnej reklamacji.

 

STYROBUD - GÓRNO Radomski Piotr

ul.  Pańska 79

NIP: 5170271315

tel/fax 177728525

e-mail: biuro@styrobud.eu

 

 

GWARANCJA / Druk Reklamacyjny

Reklamacje z tytułu niewłaściwego użytkowania oraz montażu niezgodnego z instrukcją nie będą uwzględniane. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej bądź stwierdzenia nieprzestrzegania warunków wymienionych w niniejszej instrukcji klient zostanie obciążony kosztami wizyty serwisu.

 

Zgłoszenie Reklamacyjne Nr …………………………………………………………………………………………………………………

 1. Sporządzono w dniu ………………………………….  Sklep …………………………………………………………………

w miejscowości …………………………………………ul. ……………………………………………………………………..

 1. Imię i Nazwisko reklamującego ……………………………………………………………………………………………….
 2. Adres  reklamującego  ………………………………………………………………………………………………………...... tel. ……………………………………………………. e-mail ………………………………………………………………………..
 3. Nazwa grilla …………………………………………….. data nabycia ………………………………………………………
 4. Przedłożony dowód zakupu, paragon lub faktura VAT …………………………………………………………..
 5. Dokładne wymienienie wad z zaznaczeniem uszkodzonych elementów na załączonym rysunku …………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Rodzaj zastosowanego spoiwa do połączenia poszczególnych elementów ( pokazanych na załączonym rysunku ) ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Rodzaj farby użytej przy odnawianiu grilla ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Materiał użyty do palenia w grillu …………………………………………………………………………………………..
 2. Żądania reklamującego ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Transport ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 1. Rozłożony na elementy  ….
 2. Oryginalnie zapakowany na palecie  ….

 

DATA i Podpis przyjmującego                                                                            DATA i Podpis reklamującego

 

 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA - KARTA GWARANCYJNA

EWENTUALNE REKLAMACJE BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO I WYŁĄCZNIE NA ORYGINALNYM ZGŁOSZENIU REKLAMACYJNYM ZAWARTYM W NINIEJSZEJ KARCIE GWARANCYJNEJ

SERIA NR  …………………… 2017 ……………………………………

PAKOWACZ ………………… A1 ………………………………………

NAZWA GRILLA ………….…………………………….

DATA SPRZEDAŻY ……………………………………………………………………………………………

 

STYROBUD – GÓRNO  Radomski Piotr

Ul. Pańska 79

36-051 Górno

NIP 5170271315

tel./fax 17 772 85 25

e-mail: biuro@styrobud.eu

www.styrobud.eu

 

 

UWAGA !

SZANOWNY KLIENCIE KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU I OBSŁUGI.     NIE ZASTOSOWANIE DO ZALECEŃ PRODUCENTA ZAWARTYCH W TEJ INSTRUKCJI POWODUJE UTRATĘ ŚWIADCZEŃ GWARANCYJNYCH.

WARUNKI GWARANCJI:

( Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ).

1.Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie grilla, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.

2.Świadczenia gwarancyjne nie obejmują uszkodzeń, które powstały na skutek nieprzestrzegania przez użytkownika instrukcji montażu i obsługi.

3.Gwarancja traci ważność gdy:

       - części oryginalne zostały zastąpione częściami innych producentów

       - grill poddano przeróbkom, modyfikacji

       - grill zamontowany niezgodnie z zaleceniami producenta

       - do palenia użyto innych materiałów niż węgiel drzewny lub brykiet drzewny oraz

          rozpałek niezgodnych z EN 1860-3 ( lub ich niewłaściwe zastosowanie )

       - uszkodzenia powstały z przyczyn zewnętrznych – wystawienie na obciążenia

          mechaniczne, bądź zaistniałe stany awaryjne – powódź , pożar

4.Naprawy gwarancyjne zostaną przeprowadzone bezpłatnie pod  warunkiem przedłożenia karty gwarancyjnej.

5.Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.

6.Czas przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej nie powinien przekroczyć 28 dni od daty przyjęcia reklamacji.

7.Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.

8.Odpowiedzialność finansowa STYROBUD – GÓRNO Piotr Radomski w Górnie, wynikająca z gwarancji ograniczona jest wyłącznie do kosztów materiałów poniesionych w celu naprawienia powstałych uszkodzeń produktów lub usunięcia wad, jednak nie więcej niż do wartości początkowej, określonej fakturą zakupu lub rachunkiem danego produktu w przeliczeniu na wadliwy jednostkowo produkt.