ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

STYROBUD - GÓRNO RADOMSKI PIOTR zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy STYROBUD - GÓRNO RADOMSKI PIOTR oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA STYROBUD - GÓRNO W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi – załącznik nr 2.

4. Zestawienie dot. osób dedykowanych do realizacji usługi posiadających doświadczenie w zakresie projektowania produktów w branży zamawiającego – załącznik nr 3.

5. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów – załącznik nr 4.

6. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji audytów wzorniczych o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat – załącznik nr 5.

7. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi – załącznik nr 6.

8. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 7.

9. Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i zgodności z dyrektywą w tym zakresie – załącznik nr 8.

10. Proponowany przez Oferenta wzór umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania ofertowego lub oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej – załącznik nr 9.

11. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej – załącznik nr 10.